ПОШУК
ВХІД НА САЙТ   
 
ПОШУК
Загальні питання освіти >

Тупоногов Б.К. Корекційно педагогічна робота в системі освіти дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку

Дефектология. - 1994. - № 4. - С. 9-14.

 

... У дослідженнях провідних дефектологів країни ... корекційно-педагогічна робота визначається як система спеціального навчання і виховання аномальних дітей ...

Оскільки корекційно-педагогічна робота в спеціальній школі для аномальних дітей визначена нами як система, то слід вста­новити порядок цієї системи ... Оскільки мета корекційної робо­ти полягає у виправленні (до розвитку) психічних і фізичних функцій аномальної дитини в процесі загальної її освіти, підго­товки до життя і праці, місце корекції чітко визначається в ній. Корекція по відношенню до загальної освіти виступає як систе­ма більш низького рангу...

З метою правильного визначення змісту корекційної робо­ти в спеціальній школі, необхідно пов'язати корекцію з усіма основними компонентами системи освіти ...

... Освіта містить три складові: навчання, виховання і роз­виток ... Всі ці процеси, три складові частини освіти виступають в єдності, органічно пов'язані між собою ...

... Корекцію, як правило, найчастіше пов'язують з розвит­ком дитини...

У практичному здійсненні навчально-виховної роботи в спеціальній школі корекційний розвиток як спеціально органі­зований і спрямований процес не розрізняється і не може існу­вати поза корекційним навчанням і вихованням.

Оскільки розвиток учнів здійснюється в ході навчання і в процесі виховання, то й корекційний вплив буде присутнім в цій діяльності.

... Щоб одержати оптимальний результат у вигляді повної або часткової компенсації дефекту, знання мають бути включе­ними в процес корекційного виховання і розвитку дитини. І завдання полягає в тому, щоб досягнути максимального успіху у корекційному навчанні для виховання і розвитку. Тоді корекційна спрямованість навчання органічно увійде і в усі процеси спеціальної освіти аномальних учнів. Отже, спеціальна, так само як і загальна освіта є триєдиною і складається із корекційного навчання, корекційного виховання і корекційного розвитку.

Виділення складових частин педагогічної корекції можливе лише шляхом абстрагування функцій спеціального освітнього процесу з метою їх осмислення, організації цілеспрямованої ро­боти і орієнтації спеціалістів, особливо практичних працівників. З цією метою спробуємо дати змістовну розшифровку кож­ного корекційного процесу:

1.  Корекційне навчання - засвоєння знань про шляхи і засоби подолання недоліків психічного і фізичного розвитку та засвоєння способів застосування одержаних знань.

2.  Корекційне виховання - це виховання типологічних властивостей і якостей особистості, інваріативних предметній специфіці діяльності (пізнавальній, трудовій, естетичній), які дозволяють адаптуватись у соціальному середовищі.

3. Корекційний розвиток - виправлення (подолання) не­доліків розумового і фізичного розвитку, удосконалення психіч­них і фізичних функцій збереженої сенсорної сфери і нейродинамічних механізмів компенсації дефекту.

... Будь-яке навчання і виховання одночасно певною мірою розвивають, тому відносяться і до корекційних процесів. Разом з тим корекція розвитку не зводиться лише до засвоєння знань і навичок. У процесі спеціального навчання перебудовуються психічні та фізичні функції, формуються механізми компенсації дефекту і набувають нового характеру.

В процесі корекційного розвитку накопичуються і зміню­ються стани і властивості особистості по мірі того, як відбува­ється засвоєння нею соціального досвіду. В процесі корекційної роботи розвиваються розумова, фізична, моральна саморегуля­ція, здібності організовувати і регулювати свою діяльність, на­вички соціально-трудового орієнтування.

У процесі корекції, як і в загальноосвітній діяльності, на­вчання має передувати розвитку і будуватись не тільки на заве­ршених циклах розвитку, а перш за все на тих психічних і фізич­них функціях, які ще не до­зріли.

... Навчання, спираю­чись не тільки на вже зрілі функції, а й на ті, які ще дозрівають (і це є голов­ним), рухають розвиток вперед.

... Спробуємо схемати­чно показати співвідношен­ня корекційних компонен­тів (див. схему) ...

                                           

По-перше, ... корекційно-педагогічна робота мас займати центральне положення в системі, оскільки вона визначає спря­мованість навчально-виховного процесу в спеціальній школі.

По-друге, корекція має знаходитись на перехресті складо­вих частин загальної освіти і водночас мати свої специфічні від­тінки (спрямованість) при здійсненні навчання, виховання і розвитку аномальних школярів.

По-третє, за об'ємом і значущістю корекційно-педагогічного процесу в системі спеціальної освіти має бути відведене помітне місце на перехресті складових освіти.

В-четвертих, корекція як соціальна система повинна мати самостійний вихід на середовище, оскільки як система функціо­нує не ізольовано, а у конкретних соціальних умовах ...

Середовище виступає для корекційно-педагогічного проце­су не компонентом, а оточуючою сферою, до якої він входить як складова внутрішня частина. ... Соціальне середовище обумов­лює суспільні цілі спеціальної освіти: становлення і всебічний розвиток особистості учнів, їх соціально-трудову реабілітацію, компенсацію дефекту, засвоєння соціального досвіду людства у доступній формі...

Вся система корекційно-педагогічпої роботи покликана реа­білітувати і соціально адаптувати аномальною школяра до ре­алій навколишньою світу, зробити його повноправним і актив­ним трудівником, який нарівні з іншими людьми може включи­тись у трудове і громадське життя та приносити користь сус­пільству.

... Представлені у схемі компоненти освітнього процесу в реальній обстановці будуть динамічними, їхнє співвідношення буде змінюватись в залежності від соціального замовлення, ди­дактичних цілей, предметних завдань.

... Корекція (в педагогічному розумінні) - поняття більш широке [ніж компенсація], оскільки саме вона визначає ступінь компенсації порушень в розвитку аномальної дитини, є осно­вою, органічним стрижнем всієї навчально-виховної роботи в спеціальній школі та в системі спеціальної освіти.

На практиці часто плутають поняття "корекція" і "компен­сація" або неправильно їх співвідносять. Компенсація дефекту за допомогою спеціальних посібників, приладів ... не призведе до необхідного ефекту заміщення або відновлення втрачених функцій без корекційної роботи ...

Іноді спрощено ставляться до проблеми корекції дефекту без ретельного урахування первинних і вторинних відхилень.

Не можна коригувати основний соматичний дефект без впливу на вторинні функціональні відхилення ...

Через систему корекційних занять з виправлення вторин­них дефектів ми в принципі можемо підійти до впливу і на первинний дефект ...

Корекція первинна, а компенсація завжди вторинна (за винятком вроджених компенсаційних механізмів), проте це не близькі поняття, а тісно пов'язані процеси, які обумовлюють один одного і не можуть в широкому розумінні розглядатись окремо. Мета корекційної роботи безпосередньо пов'язана з результатом (компенсацією), педагогічне недопрацювання в ході корекційного процесу не призведе до необхідного ступеня ком­пенсації дефекту, і прийдеться, можливо і не один раз, повер­татись на висхідні цільові позиції, щоб одержати максималь­ний ефект спеціального педагогічного впливу на розвиток ано­мальної дитини.

 

© Авторські права НТІ«Інститут соціальної політики». Інтернет-портал створено за підтримки Київстар Дж.Ес.Ем.
Освіта та наукова діяльність | Професійна реабілітація, працевлаштування | Законодавство | Додайте новини | Архів новин | Довідкова інформація | Періодичні видання | Консультація | Дошка знайомств | Інтелектуальні види спорту для інвалідів | Творчість | Web-ресурси | Безбар`єрність | Актуальні новини | | Каталог книг
Створення та підтримка ClearDesignStudio
Інформація Електронна бібліотека