ПОШУК
ВХІД НА САЙТ   
 
ПОШУК
Загальні питання освіти >

Ковальова О.А. Корекційна спрямованість процесу навчання в допоміжній школі

У кн.: Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе:

Пособие для учителей и студентов дефектологических факультетов пединститутов / ІІод ред. В.В.Воронковой. - М.: Школа-Пресс, 1994. -

С. 62-79.

 

Під корекцією недоліків психічного та фізичного розвитку розумово відсталих школярів розуміють виправлення або по­слаблення цих недоліків і сприяння максимальному наближен­ню розвитку цих дітей до рівня розвитку нормальних школярів.

Ефективність виправлення недоліків розвитку розумово відсталих школярів залежить від правильної постановки всього навчально-виховного процесу в школі та від застосування спе­цифічних прийомів навчання.

Процес навчання, в якому в якості основних застосовують­ся спеціальні педагогічні прийоми, які впливають на виправлен­ня властивих учням недоліків і сприяють їхньому інтелектуаль­ному, фізичному розвитку, становленню особистості, називають корекційно спрямованим,.. Корекція дефектів розумово відста­лих дітей та підлітків здійснюється в процесі всієї навчально-виховної роботи школи. Не існує окремої програми корекційної роботи, вона проводиться на тому навчальному матеріалі, який є змістом того чи іншого навчального предмета.

Таким чином, корекційний процес зливається з навчально-виховним, проте для успіху педагогічної корекції слід ці проце­си розрізняти. Відмінності між ними існують в цілях, педагогіч­них прийомах і результатах навчання.

Метою навчально-виховної роботи є озброєння учнів знан­нями і навичками у відповідності до програми навчання. Метою корекційної роботи є виправлення властивих розумово відста­лим дітям недоліків психофізичного розвитку.

Педагогічні прийоми корекційної роботи відрізняються тим, що вони стимулюють компенсаторні процеси розвитку розумо­во відсталих дітей і дозволяють формувати у них нові позитивні якості. Результатом навчально-виховної роботи є опанування учнями певним обсягом знань, конкретних вмінь та навичок. У результаті корекційної роботи в учнів формуються узагальнюю­чі навчальні та трудові вміння, які відображають рівень самостійності учнів при розв'язанні нових навчальних і навчально-трудових завдань. Результати навчально-виховної та корекційної роботи відрізняються також темпом їх досягнення: навчання учнів конкретним вмінням, знанням і навичкам відбувається на­багато швидше, ніж виправлення недоліків їхнього розвитку.

Пошуки найбільш ефективних шляхів корекції дефектів розумово відсталих дітей відбувались в усі часи. Актуальність цієї проблеми не зменшилась і в наш час, оскільки її подальша розробка є основою удосконалення процесу навчання учнів у допоміжних школах.

... Щодо принципів побудови та реалізації системи спеціа­льної роботи, спрямованої на виправлення дефектів розвитку розумово відсталих дітей, існували і існують різні, іноді про­тилежні погляди.

... У початковому періоді розвитку олігофренопедагогіки вва­жалось, що найбільш ушкодженою сферою психічних процесів або основою їх порушення є неповноцінність відчуттів, одержа­них дітьми з реальної дійсності за допомогою органів чуття. Тому розвитку у дітей відчуттів надавалось виняткове значення і у відповідності з цим розроблялась система спеціальних вправ.

... Найповніше і найзавершеніше вираження ідея зміцнення та розвитку у дітей органів чуття знайшла в книзі М.Монтессорі [Монтессорі М. Метод наукової педагогіки, 1915]. Спеціальні вправи, що застосовувались з часів Сегена, були дещо змінені, розроблені нові дидактичні посібники (набори геометричних вкладних тіл, брусків різних розмірів, плоских геометричних фігур, різнокольорових тканин, дощечок тощо) ...

Ця система спеціальних вправ увійшла в історію олігофре­нопедагогіки під назвою "сенсорна культура".

Другий напрям спеціальної роботи з виправлення дефектів недоумкуватих дітей під назвою "психічна ортопедія" виходив з того, що найбільш слабкою ділянкою психічної діяльності у цих дітей є воля. Для розвитку уваги та волі розумово відсталих дітей також розроблялись і застосовувались на окремих уроках спеціальні вправи...

[У 20-30 роках нашого століття] відбувались зміни з метою подолання штучності вправ і введення в них принципу життєвості. У результаті цього сенсорна культура була перетворена у сенсомоторне виховання... Корекційна робота в цей час проводилась на спеціальних заняттях, введених у розклад молодших класів.

... [Корекційна робота, що проводилась у 19 - на початку 20 ст.] являла собою пристосування до дефекту, оскільки на­вчання здійснювалось з опорою на елементарні функції. В осно­ві цього підходу - невиправдане передбачення, що удосконалення чуттєвої сфери буде автоматично впливати на розвиток мислення. Таке розуміння сутності корекції було спрощеним і не давало належного ефекту. Науковою основою нових підходів до проблеми корекції дефектів розумово відсталих школярів стала теорія про розвиток дітей-олігофренів під впливом навчання, яка розроблялась Л.С.Виготським і його співробітниками.

У цих роботах було показано, що у розумово відсталих ді­тей під впливом навчання формуються складні види психічної діяльності...

Передусім була відкинута "система сенсомоторної культу­ри", розроблена О.М.Граборовим, ... оскільки основна ідея само­розвитку особистості дитини залишалась в ній у тому ж вигля­ді, що й у системі "сенсорної культури".

Спочатку в корекційній роботі все-таки проявлявся традицій­ний принцип пристосувань до дефекту, виражений у максималь­ному прагненні полегшити та спростити процес учіння розумово відсталих школярів, використати різні види тренувальних вправ...

Поступово в практиці роботи допоміжних шкіл з'являлись педагогічні прийоми, спрямовані на розвиток в учнів вмінь ви­конувати мислительні операції та дії в процесі засвоєння знань, завдяки яким у них формуються вищі психічні функції.

... Спираючись на вчення Л.С.Виготського про провідну роль навчання у розвитку аномальних дітей, було встановлено, що корекційна робота повинна проводитись не на ізольованих від навчальних програм спеціальних уроках, а в усьому процесі на­вчання та виховання учнів допоміжної школи, шляхом викори­стання спеціальних педагогічних прийомів.

Фізіологічною основою корекції недоліків психічного та фізичного розвитку розумово відсталих дітей є вчення про пла­стичність функцій центральної нервової системи та компенса­цію дефектів...

...Процеси компенсації розумово відсталих дітей мають спе­цифічні особливості... В умовах спеціального навчання та вихо­вання під впливом цілеспрямованих педагогічних дій виявля­ються потужні можливості розвитку функцій центральної нер­вової системи у дітей. Ці функції посідають значне місце у ком­пенсаторній перебудові. У зв'язку з цим виникають якісні зміни пізнавальної діяльності... Компенсація розвивається не відразу, а поступово і має, як правило, певні етапи розвитку.

Психологічною основою корекції дефектів розумово відста­лих дітей є положення про можливості їх розвитку і про єдність законів розвитку нормальної та розумово відсталої дитини, впер­ше висунуте Л.С.Виготським...

... У всіх дітей, в тому числі і у розумово відсталих, під впливом середовища (передусім, навчання) формуються склад­ні види психічної діяльності ("психологічні функцій")...

... Л.С.Виготський довів, що навчання повинно випереджу­вати розвиток, стимулювати його, вести за собою. При розробці цієї проблеми були введені поняття "зона актуального розвит­ку" і "зона найближчого розвитку"', під якими розумілась у пер­шому випадку така підготовка учня, яка дає йому можливість діяти самостійно, у другому - можливість виконувати з допомогою вчителя те, що самостійно зробити поки що не вдається.

... У корекційній роботі розрізняють спрямованість на ви­правлення дефектів, спільних для всіх розумово відсталих дітей (загальна корекція) і спрямованість на виправлення дефектів, властивих певним групам учнів (індивідуальна корекція)... За­гальна корекційна робота з усіма учнями полягає у виправленні дефектів мислення, в підвищенні інтелектуального рівня розу­мово відсталих школярів, що дозволить їм набути нових знань і навичок на більш високому рівні...

Корекційну роботу з учнями молодших класів необхідно спрямовувати на розвиток і використання їх практичного наоч­но-дійового мислення. У відповідності з цим корекційна робота на цьому етапі навчання буде полягати у розвитку в учнів зда­тності правильно і чітко сприймати об'єкти та явища, що спо­стерігаються, і використовувати свої сприймання в якості осно­ви мислительних процесів.

... Робота з розвитку сприймань у навчальному процесі та­кож відноситься до корекційної роботи. Це виражається у спе­ціальній організації спостережень учнів на всіх уроках при ви­вченні будь-якого навчального матеріалу. Організовуючи спо­стереження, слід передусім домагатись цілеспрямованості дія­льності учнів. Діти повинні розуміти завдання спостереження і способи розв'язання цих завдань. До об'єктів спостереження також пред'являються певні вимоги: вони повинні бути чітки­ми, диференційованими, доступними для учнів. Сам процес сприймання повинен бути активним, а його організація повинна включати в себе відповідні розумові операції, спрямовані на аналіз сприйнятих об'єктів і виділення в них істотних ознак і зв'язків.

... Одним із прийомів, які активізують процес сприймання і забезпечують його більшу продуктивність є порівняння об’єктів, що вивчаються... Дітям важко порівнювати предмети за озна­кою подібності. Тому застосовують такий методичний прийом як введення третього об'єкта з відмінними ознаками, який і наштовхує учнів на виділення подібних ознак перших двох.

Суттєвим фактором, який забезпечує ефективність аналітико-синтетичної діяльності дітей в процесі сприймання, є використання відповідних практичних дій, в основі яких лежить зв'язок між мислительними процесами і руховими операціями...

... Необхідно привчати дітей в процесі навчальних занять користуватись мовленням: повторювати за вчителем пояснення, супроводжувати мовленням предметні дії, звітуватись про вико­нання завдання.

Таким чином, система навчальних занять з учнями молод­ших класів повинна будуватись на поєднанні наочного образу, слова і практичних дій. До виконання навчальних завдань на основі словесно-логічного мислення необхідно підводити учнів поступово... [Спочатку розвивають мовлення і мислення з опо­рою на наочність, потім - без неї. Організація процесів словесно-логічного мислення учнів проводиться на уроках розвитку мовлення, математики, трудового навчання та ін.].

У старших класах допоміжної школи навчальна діяльність школярів здійснюється з більш значною опорою на словесно-логічне мислення. Проте в учнів є ще ряд труднощів, які допо­магають долати педагоги, використовуючи для цього відповідні спеціальні прийоми.

... Необхідність підкріплювати і коригувати процеси розу­мової діяльності учнів старших класів допоміжної школи врахо­вана у навчальних програмах із загальноосвітніх предметів. Практичні роботи та вправи, включені в них, в одних випадках створюють основу для засвоєння теоретичних знань, а в інших - слугують засобом їх практичного застосування.

... Загальна корекційна робота доповнюється індивідуальною корекцією недоліків, властивих окремим групам учнів. Ця корекційна робота реалізується в процесі диференційованого підходу.

Необхідність індивідуальної корекції викликається нерів­номірним порушенням в учнів окремих психофізичних функ­цій..., а також тим, що ті чи інші сторони психіки розумово відсталих дітей розвиваються різними темпами...

У зв'язку з цим у практиці навчання учнів допоміжної школи спостерігається велика нерівномірність в оволодінні знаннями, вміннями і навичками...

... Виявлення причин помилок і труднощів учнів у засвоєн­ні навчального матеріалу допомагає точніше визначити спрямо­ваність індивідуальної корекції і знайти відповідні корекційні прийоми навчання. Так, наприклад, є учні, які набагато повіль­ніше, ніж інші, виконують навчальні завдання. Проте причини такої повільності дуже різні: у одних це пов'язано із значними порушеннями моторики, у других - із швидкою виснажливіс­тю, тобто низькою працездатністю, у третіх - із значним зни­женням рівня інтелектуального розвитку. Тому заходи індиві­дуальної корекції для цих груп учнів розробляються з урахуванням причин виявлених порушень. Так, для учнів з руховими розладами на уроках письма скорочується обсяг завдань, напри­клад, при списуванні тексту; на заняттях з праці скорочуються трудомісткі операції. Учням з низькою працездатністю влашто­вують короткочасні перерви в роботі з переключенням на інший вид діяльності. Учням із значним зниженням інтелекту після фронтального пояснення додатково пояснюють і показують в уповільненому темпі хід виконання завдання; або індивідуально працюють з використанням наочного матеріалу; або пропону­ють виконання спеціально підібраних вправ, які підводять до розуміння нового матеріалу.

Таким чином, індивідуальна корекція спрямована на ви­правлення не тільки виразних недоліків мислення, а й пору­шень просторової орієнтації, працездатності, моторики, тобто різних сторін психіки розумово відсталих школярів.

... Індивідуальну корекцію при фронтальній роботі з кла­сом доцільно проводити, фіксуючи увагу то на одному, то на іншому учневі.

Методичні прийоми роботи з учнями добираються на осно­ві змісту певного уроку. Різноманітність змісту уроків дозволяє застосовувати різні корекційні прийоми...

Індивідуальна корекція повинна відбуватись поступово, послідовно і поетапно, з аналізом результатів роботи на кожно­му етапі. У ході виправлення типових недоліків і труднощів та вирівнювання учнів, з якими проводилась індивідуальна корек­ція, вони включаються у фронтальну роботу класу.

... У допоміжній школі передбачені також і спеціальні коре­кційні заняття з виправлення недоліків мовлення (логопедичні заняття) та порушень рухової сфери (лікувальна фізкультура)... Єдиної програми для таких занять не існує, зміст і прийоми роботи з групами учнів розробляються, виходячи з особливос­тей дефекту.

 

© Авторські права НТІ«Інститут соціальної політики». Інтернет-портал створено за підтримки Київстар Дж.Ес.Ем.
Освіта та наукова діяльність | Професійна реабілітація, працевлаштування | Законодавство | Додайте новини | Архів новин | Довідкова інформація | Періодичні видання | Консультація | Дошка знайомств | Інтелектуальні види спорту для інвалідів | Творчість | Web-ресурси | Безбар`єрність | Актуальні новини | | Каталог книг
Створення та підтримка ClearDesignStudio
Інформація Електронна бібліотека